Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/TWEEMONDS

Artikel 1. Algemeen
1.1 De overeenkomst wordt gevormd door de offerte van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds tezamen met deze onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds en iedere overeenkomst tussen Tweemonds en een opdrachtgever.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de  directie van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds. Algemene voorwaarden van opdracht- gever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
2.1 Offertes van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet,  uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. Als deze informatie achteraf onjuist blijkt en daardoor extra kosten ontstaan, komen deze extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.
2.2 Alle offertes van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Eventuele duidelijke verschrijvingen of typefouten in de offerte zijn nimmer bindend voor Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds.
2.3 De overeenkomst geldt en komt tot stand door start van uitvoering aan de overeenkomst door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds, dan wel door ondertekening van de offerte van Centrum voor  Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds door opdrachtgever.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een specifiek traject is aangegaan.
2.5 Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Centrum voor  Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als  bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt.  Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Artikel 3 Uitvoering
3.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
3.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
3.3 In bijzondere gevallen heeft Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds het recht om een  opdracht te annuleren of deelname aan een opdracht te weigeren.
3.4 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds heeft het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren.
3.5 De overeengekomen oplevertijd is geen fatale termijn. Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/ Tweemonds de opgegeven oplevertermijn niet haalt, dan is ze niet direct in verzuim. Opdrachtgever zal Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen de opdracht alsnog af te maken.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht
4.1 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan haar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Centrum voor  Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Zij zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever. Voorts worden  tussentijdse wijzigingen op verzoek van opdrachtgever die gedurende de opdracht aan Centrum voor Welbevinden  en Betrokkenheid/Tweemonds gegeven worden als meerwerk in rekening gebracht.
4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/ Tweemonds ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
4.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds wordt overschreden. Dit komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar  verstrekte opdracht.
5.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden, tijd en  ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Opdrachtgever en Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
6.3 Opdrachtgever en Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 Alle door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
7.2 Alle door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds ten behoeve van opdrachtgever verstrekte  stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8: Tarieven
8.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.2 Opdrachtgever is enkel bij een overeenkomst van onbepaalde tijd gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
8.3 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, materiaal, reiskosten, declaraties van ingeschakelde derden en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd. Dit wordt apart en achteraf gefactureerd.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
9.1 Facturatie geschiedt conform de offerte. Betaling dient te geschieden conform offerte. Facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum doch in ieder geval vóór aanvang van de opdracht voldaan te worden op bankrekening NL40 RABO 0122 1858 70 ten name van Tweemonds V.O.F. te Oss. Opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting toe.
9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij de wettelijke handelsrente aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 10 Opzegging overeenkomst
10.1 Indien er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde termijn, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per contractjaar dat de overeenkomst geduurd heeft. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand. Tot de einddatum van de overeenkomst van onbepaalde tijd zullen beide partijen hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen.
10.2 Ingeval van opzegging zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een additionele compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van onbepaalde of bepaalde tijd zonder inachtneming van een opzegtermijn direct voortijdig te beëindigen.

Artikel 11 Annulering door de opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een cursus/training/traject, webinar, open inschrijving, werksessie of lezing schriftelijk per email of aangetekende brief te annuleren. Ingeval van annuleren geldt de volgende afwikkeling;
– Annulering tot 5 weken voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen, exclusief de reiskosten.
– Annulering binnen 5 weken voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever verplicht 100% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen, exclusief reiskosten.
Annuleringstermijn meerdaagse studiereis:
– Na inschrijving heeft de opdrachtgever tot 14 weken voor aanvang van de studiereis de mogelijkheid om de opdracht kosteloos te annuleren.
– Annulering tot 8 weken voor aanvang van de studiereis is de opdrachtgever verplicht 50% van het    voor  de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen.
– Annulering binnen 8 weken voor aanvang van de studiereis is de opdrachtgever verplicht 100% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen.
Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of verzend- datum van de email. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de activiteit, de activiteit tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de activiteit tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
11.2 Wanneer een offerte/contract overeen wordt gekomen, heeft de klant nog een bedenktijd van 14 dagen  vanaf het moment van tekenen, om af te zien van de overeenkomst/contract. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaald, indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
11.3 In het geval van afmelding van een enkel persoon bij een open traject mag in overleg met Centrum voor Welbevinden en  Betrokkenheid/Tweemonds deze cursusplek door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer
12.1 In geval de deelnemer/opdrachtgever dan wel de door deelnemer/opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de  deelnemer/opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
12.2 Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO) arts noodzakelijk. Het door Centrum voor Welbevinden en  Betrokkenheid/Tweemonds te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de deelnemer/opdrachtgever, vermeerderd met eventueel reeds door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.
12.3 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die uit hoofde van de overeenkomst of onrechtmatig handelen voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds. Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds onverhoopt wel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haar beperkt tot maximaal het bedrag welke door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitbetaling overgaat. Indien deze beperking van de aansprakelijkheid onverhoopt niet werkzaam is, beperkt Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds haar aansprakelijkheid tot de directe schade en maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waaraan de deelnemer of cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds.

Artikel 14 Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds één jaar.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, een pandemie, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
15.2 In geval van overmacht is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen. Nadat de situatie van overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd is opdrachtgever gerechtigd in geval van overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden/te annuleren. Dit onder betaling van het tot dan moment verrichte werk door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds.
15.3 Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Klachten – geschillen
16.1 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
16.2 Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter (zie artikel 17)
16.3 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer/opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
16.4 Lees alles over onze klachtenregeling op onze website: www.tweemonds.nl

Artikel 17 Toepasselijk recht en overige bepalingen
17.1 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds tenzij dwingendrechtelijke regels daaraan in de weg staan.
17.2 Op overeenkomsten tussen Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel regio Den Bosch.
17.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand  komen van de onderhavige opdracht.
17.5 Administratieve handelingen en beantwoorden van de mail gebeurt binnen 2 werkdagen. Wanneer het  antwoord op een brief/bericht langere tijd nodig heeft, krijgt u daar binnen twee dagen bericht van en wordt  tevens de antwoordtermijn aangegeven.

Versie: 1 januari 2021