Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen en trajecten

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training

1.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds opgestelde offerte door zowel Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds als de deelnemer/opdrachtgever. Beide partijen moeten in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende identieke offerte.
1.2 Na ondertekening van de offerte door beide partijen en/of het starten van dit traject verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Annulering door de opdrachtgever bij in-company training/lezing

2.1 De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een training/lezing schriftelijk per email of aangetekende brief te annuleren. Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van een training/lezing is de opdrachtgever verplicht de helft van het voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen, inclusief de BTW daarover en exclusief de reiskosten. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training/lezing is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen, inclusief BTW en exclusief reiskosten. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of verzenddatum van de email. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
2.2 Wanneer een offerte/contract overeen wordt gekomen, heeft de klant nog een wettelijke bedenktijd van 14 dagen  vanaf het moment van tekenen, om af te zien van de overeenkomst/contract.
2.3 In het geval van afmelding van een enkel persoon mag in overleg met Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds deze cursusplek door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

3.1. In geval de deelnemer/opdrachtgever dan wel de door deelnemer/opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de deelnemer/opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
3.2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO) arts noodzakelijk. Het door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de deelnemer/opdrachtgever, vermeerderd met eventueel reeds door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.
3.3. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 4. Annulering c.q. wijzigingen door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid

4.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds betaalde bedrag.
4.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds tot het oordeel komt dat van de deelnemer/opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
4.3 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.4 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen worden voldaan binnen eenentwintig dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de training zonder enige korting of verrekening, op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
5.2 Indien deelnemer/opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds om schadevergoeding te vorderen.
5.3 Zowel Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds  als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
5.4 De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds te maken, komen steeds voor rekening van wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 175, – bedragen.

Artikel 6. Overig Intellectuele eigendom

6.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds verstrekte leermiddelen. De opdrachtgever of deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
6.2 Reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfkosten (overnachting) in verband met deelname aan de training zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan wel mogelijk wordt.
7.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds streeft ernaar om geplande studiemomenten te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaald studiemoment echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever/deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.
7.4 De met Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
7.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
7.6 Voor zover Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk de opdrachtgever, is Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.
7.7 Inzake de door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds aangeboden opleidingen, wordt de deelnemer toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode van maximaal 24 maanden.

Artikel 8: Klachten – geschillen

8.1 Eventuele klachten over de door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer/opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
8.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds streeft er naar om binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed haar standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds dit wenselijk acht zal zij de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.
8.3 Als de Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie.
8.4 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer/opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
8.5 Lees hier alles over onze klachtenregeling

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
9.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds aan deelnemer/opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Aan de inhoud van de brochure- en websiteteksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 Privacy

10.1 De noodzakelijke registratie bij Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds beperkt zich tot de NAW-gegevens, gegevens over de vooropleiding en de huidige functie en de registratie verkregen uit monitoring.
10.2 De deelnemer/opdrachtgever is verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds zonder toestemming van de deelnemer/opdrachtgever geen inlichtingen aan de werkgever over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 11.2 Alle door Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer/opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
11.3 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.2 Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
13.2 Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar de cursuslocatie gevestigd is.
13.3 Op overeenkomsten tussen Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid/Tweemonds en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel regio Den Bosch.
13.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
13.6 Adminstratieve handelingen en beantwoorden van de mail gebeurt binnen 2 werkdagen. Wanneer het antwoord op een brief/bericht langere tijd nodig heeft, krijgt u daar binnen twee dagen bericht van en wordt tevens de antwoordtermijn aangegeven.