Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Onze Inhoud

Tweemonds biedt maatwerk, de inhoud is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Een greep uit het aanbod:

Werksessie over het fenomeen 'betrokkenheid'

“Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers)

Zo is het ook met betrokkenheid creëren in je klas. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht  gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft.

We nemen allemaal het woord betrokkenheid makkelijk in de mond. Maar juist betrokkenheid doet er werkelijk toe om alle kinderen in ontwikkeling te zetten. Het is de barometer van je school. Wanneer kinderen hoog betrokken zijn, vindt er fundamentele ontwikkeling plaats. Betrokkenheid zorgt voor een grotere output bij kinderen, waardoor zij hun zin in leren vergroten en met maximale kansen voorbereid worden op het latere leven.

Werksessie over de 7 betrokkenheidsverhogende factoren

Legitimatie en inspiratie rondom de zeven betrokkenheidsverhogende factoren:

 • sfeer en relatie
 • aanpassing aan de mogelijkheden
 • werkelijkheidsnabijheid
 • activiteit
 • expressie
 • samenwerken
 • kindinitiatief
Werksessie over ondernemingszin en onderzoekend leren

Ondernemingszin is het vermogen om in een bepaalde situatie kansen te zien en initiatieven te bedenken. Iedereen heeft het in zich, niet iedereen kan het direct oproepen/herkennen/organiseren. Ondernemingszin is een sterke mix van zelfsturing en creativiteit. Kinderen bij wie de ondernemingszin gedoofd lijkt te zijn, hebben niet zelden een ‘fixed mindset’. De mate en wijze van attribueren, het toekennen van oorzaken, kan daar een rol in spelen. Door de attributietheorie te behandelen, kunnen de leerkrachten inzicht krijgen in de situatie en begrijpen wat nodig is om een growth mindset te bewerkstelligen. De attributietheorie helpt ons te begrijpen:

 1. Hoe leerlingen kunnen denken over hun eigen succes of falen en waarom en hoe het sommige leerlingen lukt om tegenslag of een mislukking om te buigen tot een leerervaring terwijl andere leerlingen de moed verliezen…
 2. Waarom sommige leerlingen leren als een uitdaging zien terwijl andere kinderen zelfs bij een relatief makkelijke opdracht al zuchten en steunen…
Werksessie over leerkrachtstijl

Leerkrachtstijl wordt als overkoepelende betrokkenheidsverhogende factor beschouwd, doordat leerkrachten/pedagogisch medewerkers een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als uniek persoon kunnen ontplooien. Een grondhouding vanuit de principes aanvaarding, echtheid en inleving maken interventies mogelijk die kinderen naar een hoger welbevinden en hogere betrokkenheid helpen. Dit vraagt het vermogen om zich ten volle te kunnen realiseren wat zich in een bepaalde situatie in de ervaringsstroom van de ander afspeelt. Je wordt meegenomen door de niveaus van empathie. Welke benadering heeft jouw voorkeur, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? De zelfdeterminatietheorie biedt daarnaast nog de input om de intrinsieke motivatie en groeikracht van kinderen ruim baan te geven.

Werksessie over de Ervaringsgerichte dialoog

We maken de vertaalslag naar het communiceren met kinderen. Je wordt meegenomen door de 4 niveaus van communiceren. Welk niveau overkomt je, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? Waartoe praat je met kinderen?  Waarover praat je met kinderen? Welke rol hebben ouders in gesprekken? We bieden een tal van mogelijkheden en ideeën om met kinderen van verschillende leeftijden het gesprek aan te gaan.

Werksessie over de rol van critical friend

Een critical friend is een gesprekspartner die je vertrouwt, die betrokken is, die oprecht geïnteresseerd is en die constructief met je meedenkt. Iemand die jou echt wil begrijpen en al zijn aandacht op jou richt en door middel van de juiste (vooral open) vragen, je uitdaagt om je eigen rol en houding in de desbetreffende situatie kritisch te onderzoeken, je uit je ’eigen waarheid’ probeert te halen, je stimuleert om je eigen opvattingen en je eigen handelen/gedrag en het effect daarvan te onderzoeken. Als critical friend help je elkaar om tot de essentie van het verhaal te komen, tot de onderliggende motieven, overtuigingen en waarden, daag je elkaar uit in de rol van de ander in de desbetreffende situatie te stappen en zo probeer je aan te voelen en te begrijpen wat de ander bezielt, waarom de ander handelt zoals hij handelt.

Je helpt elkaar tot nieuwe inzichten en nieuw perspectief te komen. Door die juiste vragen te stellen zorgt een critical friend ervoor dat de ander de ruimte krijgt om het reflectieproces aan te gaan, om zo verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en de eigen rol in de desbetreffende situatie om van daaruit bewuste en doelgerichte te keuzes te maken.

Procesgericht leiderschap

Procesgericht werken met kinderen vraagt om procesgericht leiderschap. Hoe krijgen de kwaliteitsindicatoren welbevinden en betrokkenheid een plek binnen het leidinggeven aan je team?

 • Formeren leiden van interne stuurgroep
 • Formeren en leiden van ouder-klankbordgroep
 • Implementatie ErvaringsGericht Onderwijs
 • Vertrek eens zonder thema: meer door minder

‘Vertrek eens zonder thema’ is het durven loslaten van je eigen sturende aanbod en ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van de kinderen in je groep. Durven loskomen van een leerkrachtgestuurde aanpak en ruimte scheppen voor een kindgerichte aanpak. Door het thematisch werken, het opstellen van een programma, het uitwerken van projecten het hele jaar door, blijft er immers minder en minder ruimte over voor initiatief van kinderen.

Een krachtige leeromgeving, een rijk klasmilieu … het kenmerk van goed onderwijs. Het idee is mooi om via thematische materiële verrijkingen voor elk kind kansen te geven.  Maar slaan we hier niet in door ? Wij pleiten om meer ruimte voor initiatief te bieden aan de kinderen, ook bij hun spel in de hoeken.

We willen in dit aanbod zeker niet de sterkte van thematisch werken onderschatten. We willen er wel op wijzen dat een thema pas krachtig is wanneer het ook gedragen wordt door de kinderen en wanneer de leerkracht zich niet verliest in het afwerken van een programma.

Bron : Menu, Els (2014). Vertrek eens zonder thema, Cego Publishers NV.

Formeren en leiden van interne stuurgroep

Wanneer een school een veranderingsproces doorlopen heeft, of voelt dat de basisbeginselen van het procesgericht werken ondergesneeuwd dreigen te raken, kan het heel behulpzaam zijn om een interne stuurgroep te formeren. Wij kunnen begeleiding bieden aan de stuurgroep om afspraken en kwaliteit te borgen, om interne coaching een plek te geven en de koers te bepalen en daaraan vast te houden.

Formeren en leiden van ouder-klankbordgroep

Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het laten slagen van de missie van de school. Daarvoor moeten ouders en school beide een stem hebben en een luisterend oor. Een klankbordgroep kent een andere rol dan de MR, meer gericht op de conceptuele en inhoudelijke overwegingen. Wij kunnen van dienst zijn om een ouderklankbordgroep te formeren en organisatorisch en inhoudelijk te begeleiden.

Implementatie ErvaringsGericht Onderwijs

Wanneer een school besluit om het ErvaringsGericht Onderwijs als concept te implementeren, kan Tweemonds dat proces volledig begeleiden. We starten met een uitgebreide intake en zetten vervolgens een gedegen plan op, verspreid over een afgesproken tijdspad. We hebben in de implementatie vaste oriëntaties die ons steun geven, maar bieden vervolgens een dynamisch programma dat iedere keer bijgestuurd wordt op de actuele context. Bij interesse lichten wij onze werkwijze graag toe in een eerste ontmoetingsgesprek.

Vertrek eens zonder thema: meer door minder

‘Vertrek eens zonder thema’ is het durven loslaten van je eigen sturende aanbod en ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van de kinderen in je groep. Durven loskomen van een leerkrachtgestuurde aanpak en ruimte scheppen voor een kindgerichte aanpak. Door het thematisch werken, het opstellen van een programma, het uitwerken van projecten het hele jaar door, blijft er immers minder en minder ruimte over voor initiatief van kinderen.
Een krachtige leeromgeving, een rijk klasmilieu … het kenmerk van goed onderwijs. Het idee is mooi om via thematische materiële verrijkingen voor elk kind kansen te geven. Maar slaan we hier niet in door ? Wij pleiten om meer ruimte voor initiatief te bieden aan de kinderen, ook bij hun spel in de hoeken.
We willen in dit aanbod zeker niet de sterkte van thematisch werken onderschatten. We willen er wel op wijzen dat een thema pas krachtig is wanneer het ook gedragen wordt door de kinderen en wanneer de leerkracht zich niet verliest in het afwerken van een programma.
Bron : Menu, Els (2014). Vertrek eens zonder thema, Cego Publishers NV.

Professionaliseren van tussenschoolse opvang / overblijfcursus

Overblijven is vandaag de dag een zeer bekend fenomeen. Steeds meer scholen voeren een continurooster en de vraag naar afstemming van inhoud en aanpak wordt gesteld. Wij organiseren een basistraining van twee bijeenkomsten voor overblijfkrachten. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan wat welbevinden en betrokkenheid precies inhouden en waarom juist die twee zaken van belang zijn in de ontwikkeling van kinderen. We kijken met elkaar naar verschillende situaties die zich voordoen tijdens het overblijven en met elkaar over ‘perspectief’ nemen en van daaruit samen de volgende stappen zetten, de overblijfkracht met het kind. Er is veel aandacht voor het pedagogische aspect zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een ontspannen overblijfsituatie.

Impressie-expressie-cyclus

Kinderen doen de hele dag indrukken op. Soms zelfs hele intense indrukken. In kringen, in activiteiten, in instructies, in excursies. Staan we stil bij die indrukken? En hoe wordt er gelegenheid geboden om die indrukken ook weer uit te drukken en op welke wijze?  De impressie-expressie-cyclus uit het EGO geeft inzicht in de manier waarop kinderen hun ervaringen verwerken en wat dat betekent voor deep-level-learning. In deze bijeenkomst wordt het theoretisch kader van de impressie-expressie-cyclus behandeld en wordt er vervolgens praktisch ingestoken: wat betekent dit voor jouw groep? De bijeenkomst kan uitgebreid worden met een vervolgbijeenkomst om dieper op de materie in te gaan, ervaringen uit te wisselen en daarop te reflecteren.

Werksessie over een rijke leeromgeving

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aanspreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.

De kaders ruimte, tijd en criteria krijgen betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

Differentiatie op basis van zelfsturing: het viersporen- beleid

Ruimte creëren tijdens het zelfstandig werken voor de leraar en leerling, meer durven loslaten, meer structuren aanbrengen en zo meer fundamenteel leren te realiseren. De niveaugroepen die we maken in onze klassen, zijn vaak nog op basis van (CITO)niveau. Zo kan het dat kinderen die zichzelf prima aan kunnen sturen als hun opdrachten op niveau zijn, toch van instructie naar instructie gaan, terwijl sommige kinderen die overal een A-score hebben zich matig ontwikkelen als het om zelfsturing gaat. Het viersporen-beleid uit het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) kan in de differentiatie op zelfsturing veel houvast bieden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we op een andere manier naar kinderen kijken, brengen we talenten en valkuilen in beeld en ontstaan op basis van het viersporen beleid andere begeleidingspatronen en –behoeften. De bijeenkomst kan uitgebreid worden met een vervolgbijeenkomst om dieper op de materie in te gaan, ervaringen uit te wisselen en daarop te reflecteren.

Verbondenheid als startpunt

Hoe leer jij je leerlingen kennen en hoe leren ze jou kennen? Ga je direct met regels en grenzen aan de slag of steek je in op verbondenheid om vanuit daar de kaders te bepalen met de kinderen samen? Mag ieder kind er helemaal zijn, met alles erop en eraan, of spelen verwachtingen van ‘goed gedrag’ al direct een rol? Op welke manieren bied jij ruimte voor kinderen om opgedane indrukken uit te drukken? Kortom: hoe ben jij voorbereid om klaar te zijn voor de start? We bieden je inzicht in leerkrachtstijl en lichten we de impressie-expressie-cyclus toe en heb je aan het einde van de bijeenkomst nieuwe (praktische)ideeën om een vliegende start te maken met je nieuwe groep!

Ervaringsreconstructie

Om af te stemmen op de belevingswereld van kinderen is het nodig om perspectief te nemen. Om als het ware ruimte vrij te maken in jezelf voor het kind. Met jouw ervaringen, inzichten en kennis kun je zo dichterbij de werkelijke behoefte van kinderen komen en achter hun gedrag kijken.

Soms lukt het niet om verder te komen met een leerling. Je loopt vast in de begeleiding en ziet geen aanknopingspunten. Een ervaringsreconstructie kan op zo’n moment zeer behulpzaam zijn. Samen met een (deel van een) team reconstrueer je de situatie rondom de leerling, verzamel je nieuwe perspectieven en interventies. In deze werksessie spreken we over het belang van perspectief nemen, leer je het theoretisch kader van een ervaringsreconstructie kennen en oefenen we met het houden een ervaringsreconstructie. Het is ook mogelijk om in een bijeenkomst van anderhalf uur onder begeleiding van Ellen of Suze een ervaringsreconstructie te uitvoeren.

Schoolbezoekdagen

We bezoeken met een groep onderwijs- en opvoedingsgeïnteresseerden drie inspirerende plekken in Nederland. Het zijn plekken waar op een niet alledaagse manier met kinderen geleefd, geleerd en gewerkt wordt. Scholen, kinderopvang of andere plekken waar veel te zien en te horen is en waar we hopen dat u met veel ideeën vandaan komt. Het bezoek bestaat uit twee delen: een rondleiding en inleiding door de gastheer/vrouw en een nagesprek onder leiding van Ellen, Suze of een medewerker van CEGO, waarmee we richting aan actie willen geven. Het procesgerichtwerken is het uitgangspunt en de theorie van Laevers de legitimatie. We hebben de ruimte om de groep op te splitsen, zodat we mogelijkheden hebben om per doelgroep bij elkaar te zitten (Pabo-docenten, adviesbureuas, basisschool, KDV, etc).

Er wordt gezorgd voor een lunch.

Procesgericht Kind Volgsysteem Looqin

LOOQIN PO is een procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer en groeiproces. Het digitale instrument stelt je in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien. Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt LOOQIN PO een ruime inspiratiebron van interventies op basis van de zeven betrokkenheidsverhogende factoren. Dit zijn het werken aan een positief klasseklimaat, voortbouwen op mogelijkheden, werkelijkheidsnabijheid, activiteit, leerlinginitiatief, samen leren en expressie.

De samenvatting van het proces is eenvoudig, waardoor je in één oogopslag zicht hebt op alle kinderen! Deze training is bedoelt voor leerkrachten uit het primair onderwijs (PO).

'Een verhaal vol vertrouwen'

In een lezing nemen we je mee in het mensbeeld dat schuilgaat achter werken aan en streven naar een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid. Een mensbeeld dat de overtuiging kent dat alle kinderen beschikken over een groot potentieel en dat zij in principe toegerust zijn voor hun eigen ontwikkeling. Dat zij baat hebben bij volwassenen die in dat potentieel geloven en weten hoe ze dat aan kunnen spreken. Dat doen we door theoretische kaders in te kleuren met pakkende anekdotes en je uit te nodigen om perspectief te nemen.

Co-teaching

We geloven dat goed onderwijs niet kan zonder te differentiëren. Vanaf de eerste minuut dat kinderen de school binnen komen, begint de differentiatie.We willen immers dat kinderen maximaal groeien en dan is afstemming op de mogelijkheden, interesses en talenten van kinderen essentieel. We zijn steeds weer op zoek naar de kansen op een hoge betrokkenheid.
Steeds meer leerkrachten willen dit boeiend proces samen met een collega aanpakken. Ze kiezen er voor om samen te werken, omdat ze dan niet alleen meer ogen - en handen-  hebben, maar vooral ook een bredere kijk op wat er allemaal gebeurt bij de kinderen. Bij co-teaching zien we daarom ook dat leerkrachten meer inzetten op coöperatieve werkvormen en heterogene groepen, op varianten van instructie en aanpak, op een gerichte feedback en prikkelende interventies.
Co-teaching wordt steeds populairder en we zien in steeds meer scholen mooie voorbeelden opduiken. (Bron: Van leerkracht naar tweekracht)

Wil jij meer weten over co-teaching? We nemen je in een werksessie graag mee in de theorie vanuit verschillende onderzoeken, we schetsen, kaderen en geven richting aan actie!