Loading...
Open Trajecten2018-06-22T22:41:11+00:00

Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Inspiratiesessies

Werk maken van betrokkenheid! (Basis cursus EGO)

“Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers)
Zo is het ook met betrokkenheid creëren in je klas. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft.
In deze cursus behandelen we het fenomeen betrokkenheid, verkennen we de 7 betrokkenheidsverhogende factoren en bijbehorende werkvormen en leren we de vijf-puntschaal kennen om betrokkenheid te scoren en die score te interpreteren.
We maken werk van het procesgerichtwerken gebaseerd op wetenschappelijke literatuur van KU Leuven o.l.v. Prof. F. Laevers
Deze cursus volstaat tevens als de basiscursus EGO/procesgericht werken voor leerkrachten die instappen op een school waar ErvaringsGericht/procesgericht gewerkt wordt.
Bij voldoende aanmeldingen in het noorden of westen van het land, vindt deze cursus ook daar plaats.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'betrokkenheid' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden, basiscursus EGO
Data: 4 bijeenkomsten: 10, 31 oktober, 14 november en 9 januari.
Tijd: woensdag 13.30 - 17.00 uur (8 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomst)
Locatie: EromesMarko in Wijchen
Kosten: € 350,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en het boek 'Procesgerichte aanpak voor 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs.

Werk maken van de ervaringsgerichte dialoog! (voeren van kind-leerkrachtgesprekken)

Tijdens deze middagen gaan we aan de slag rondom het communiceren met kinderen. Je wordt meegenomen door de 4 niveaus van communiceren. Welk niveau overkomt je, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? Waartoe praat je met kinderen? Waarover praat je met kinderen? Welke rol hebben ouders in gesprekken? We bieden een tal van mogelijkheden en ideeën om met kinderen van verschillende leeftijden het gesprek aan te gaan.
Daarnaast zoomen we in op de grondhouding die als voorwaarde geldt om de gesprekken met kinderen in een veilige vertrouwde relatie te voeren zodat kinderen zich ook werkelijk gehoord en begrepen voelen.
Deze middagen kunnen boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'de ervaringsgerichte dialoog' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.

Doelgroep:
iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden

Datum: 2 bijeenkomsten in januari en februari
Tijd: van 15.30 tot 19.30 uur (studiebelasting 4 uur exclusief de bijeenkomsten))
Locatie: EromesMarko in Wijchen
Kosten: € 175,- p.p. inclusief materialen.

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers)

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van 'zorg'.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om  de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.
In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega's, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school.
Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procegericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je hebt kennis genomen van het LVS Looqin PO
Je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.

Doelgroep: interne begeleiders en zorgcoördinatoren

Data: 8 en 31 januari, 19 februari en 14 maart 2019
Tijd: dinsdag/donderdag van 13.00 tot 17.00 uur (8 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomsten)
Locatie: EromesMarko in Wijchen
Kosten: € 350,- p.p. inclusief materialen en het boek 'procesgerichte aanpak voor 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs'.

Werk maken van (een goede overgang van) groep 2-3

Het ene moment zit je nog in de zandbak en de speelhoek. Het volgende moment moet je aan je eigen tafeltje leren rekenen, lezen en schrijven. Tussen het einde van groep 2 en het de start van groep 3 zit qua tijd 6 weken, maar we zien op veel plekken dat de klas/leeromgeving er totaal anders uit ziet. De overgang van groep 2 naar groep 3 in het basisonderwijs is voor kleuters soms lastig en groot. En er is vaak geen kleuter die hier om heeft gevraagd!
Om juist de verwondering, de nieuwsgierige houding, de zin om nieuwe dingen te ontdekken, de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Of past een 2-3 beter op jouw school en hoe realiseer je dat dan?

Tijdens deze cursus gaan we op zoek naar vormen van onderwijs waar kinderen al hun mogelijkheden kunnen inzetten om grip te krijgen op de geletterde- en gecijferde wereld, of je nu in groep 2 zit of in groep 3. We geven je handvatten om een  rijke uitdagende leeromgeving te maken. Een leeromgeving die bestaat uit een rijk basismilieu en een passend, afgestemd aanbod vanuit de leerkracht gebaseerd op doelen en observaties.

Doel:
Na het volgen van deze middagen heb je zicht op/ben je in staat tot:

  • Een hoge betrokkenheid te creëren tijdens taal- en rekenaanbod.
  • Een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.
  • Kun je doelen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc.
  • De nadruk te verschuiven van ‘werken in groep 3’  naar ‘betekenisvol leren in groep (2-)3’.
  • Het creëren van een rijke lees-, taal- en rekenomgeving.
  • Als Intern Begeleiders om leraren uit groep 3 te begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,

Doelgroep:
Leerkrachten van groep 2 en 3,  onderwijsondersteuners en IB-ers die werk willen maken van welbevinden en betrokkenheid.

Datum: september en oktober
Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur (4 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Kosten: € 200,- inclusief een boek (keuze uit meerder exemplaren)

Werk maken van een rijke leeromgeving!

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aanspreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw. Niet enkel in het basisonderwijs, ook in het voortgezet onderwijs.
op deze middag/avond krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op de leeromgeving die jij hebt gecreëerd.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden

Datum: 2 x in oktober en november
Tijd:  van 13.00 tot 17.00 uur (4 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Locatie: EromesMarko in Wijchen
Kosten: € 175,00 p.p. inclusief materialen

Werk maken van je leerkracht-/begeleidersstijl!

De stijl van omgang wordt als overkoepelende betrokkenheidsverhogende factor beschouwd, doordat leerkrachten/pedagogisch medewerkers een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als uniek persoon kunnen ontplooien. Een grondhouding vanuit de principes aanvaarding, echtheid en inleving maken interventies mogelijk die kinderen naar een hoger welbevinden en hogere betrokkenheid helpen. Dit vraagt het vermogen om zich ten volle te kunnen realiseren wat zich in een bepaalde situatie in de ervaringsstroom van de ander afspeelt. Je wordt meegenomen door de niveaus van empathie. Welke benadering heeft jouw voorkeur, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? We werken vooral met eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties.  Er wordt verwezen naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken. Zo kan de zelfdeterminatietheorie helpend zijn om de intrinsieke motivatie en groeikracht van kinderen ruim baan te geven en Rogers geeft inzicht de verschillende niveaus van empathie. We werken vooral met eigen praktijkervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'leerkrachtststijl' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op jouw eigen stijl van omgaan en de plek die daardoor ontstaat voor de 3 psychologische basisbehoefte van het kind en jezelf.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden. (Deze middag kan vooral boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.)

Datum: 2 bijeenkomsten in januari en februari
Tijd:van 13.00 tot 17.00 uur (4 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomsten)
Locatie: Wijchen
Kosten: € 175,- p.p. inclusief materialen

Studiereis naar Leuven!

“Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers)

Zo is het ook met betrokkenheid creëren in je klas. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht  gaan staan, van binnenuit gemotiveerd worden. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft. Betrokkenheid en welbevinden zijn de twee kwaliteitsindicatoren voor goed onderwijs!

Wil jij ondergedompeld worden in het procesgericht werken?
Wil jij nog meer te weten komen over de theoretische kaders van WELBEVINDEN en BETROKKENHEID?
Wil jij weten hoe je een rijke leeromgeving creëert?
Wil je weten welke leerkrachtstijl daarbij hoort?
Wil je meer weten over de talentenarchipel of de betrokkenheidsaudit?
Wil je andere scholen gaan bezoeken?
Heb je zin en tijd om geïnspireerd te worden, jezelf en anderen te motiveren en samen te leren?

Ga dan mee op reis!

Het Centrum ErvaringsGericht Onderwijs  (CEGO, KU Leuven) heeft een uniek reisprogramma samengesteld voor een ieder die werk willen maken van welbevinden en betrokkenheid in hun dagelijkse praktijk. Deze studiereis staat volledig in het teken van het creëren van een rijke leeromgeving om te komen tot hogere betrokkenheid en welbevinden bij kinderen. Een rijke leeromgeving met een goed doordacht basis milieu, maar ook rijk door een pedagogisch tactvolle en sensitieve leerkracht/PM-er/MT-er, die het juiste aanbod verzorgt gebaseerd op doelen en observaties.

Een studiereis naar een 'tuin waar voedsel te vinden is': Leuven, de plek waar het procesgerichtwerken is ontstaan, waar nog  dagelijks onderzoek wordt gedaan, de 'bron'.

De reis bestaat uit een afwisseling van luisteren, uitwisselen, doen en ervaren en een mooie wandeling. We werken bij CEGO, maar maken ook gebruik van de mooie cafeetjes die Leuven rijk is.

Voor wie: leerkrachten, PM-ers, IB-ers, managers en directeuren
Data: 16, 17 en 18 januari 2019
Tijd:  woensdag 14.00 - vrijdag 15.00 uur
Kosten: € 495,- p.p, inclusief overnachting, ontbijt, lunch, koffie/thee/fris
Let op: Er is een mogelijkheid om een subsidie aan te vragen.

De opentrajecten vinden vangen aan bij minimaal zes deelnemers. Wanneer je jezelf inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

inschrijven open-traject