Loading...
Open Trajecten 2017-08-30T12:13:22+00:00

Het centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Inspiratiesessies

Werk maken van betrokkenheid!

“Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers)
Zo is het ook met betrokkenheid creëren in je klas. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft.
In deze cursus behandelen we het fenomeen betrokkenheid, verkennen we de 7 betrokkenheidsverhogende factoren en bijbehorende werkvormen en leren we de vijf-puntschaal kennen om betrokkenheid te scoren en die score te interpreteren.
We maken werk van het procesgerichtwerken gebaseerd op wetenschappelijke literatuur van KU Leuven o.l.v. Prof. F. Laevers
Deze cursus volstaat tevens als de basiscursus EGO/procesgericht werken voor leerkrachten die instappen op een school waar ErvaringsGericht/procesgericht gewerkt wordt.
Bij voldoende aanmeldingen in het noorden of westen van het land, vindt deze cursus ook daar plaats.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'betrokkenheid'kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden
Data: 3 bijeenkomsten in november/januari en februari
Tijd: dinsdag/donderdag van 15.30 tot 19.00 uur (6 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomst)
Locatie: Wijchen of nader te bepalen
Kosten: € 350,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en een broodmaaltijd.

Werk maken van de ervaringsgerichte dialoog!

Tijdens deze middag maken we de vertaalslag naar het communiceren met kinderen. Je wordt meegenomen door de 4 niveaus van communiceren. Welk niveau overkomt je, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? Waartoe praat je met kinderen? Waarover praat je met kinderen? Welke rol hebben ouders in gesprekken? We bieden een tal van mogelijkheden en ideeën om met kinderen van verschillende leeftijden het gesprek aan te gaan.
Daarnaast zoomen we in op de grondhouding die als voorwaarde geldt om de gesprekken met kinderen in een veilige vertrouwde relatie te voeren zodat kinderen zich ook werkelijk gehoord en begrepen voelen.
Deze middag kan boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'de ervaringsgerichte dialoog' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.

Doelgroep:
iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden

Datum: 21 november
Tijd: van 15.30 tot 19.30 uur (studiebelasting 2 uur exclusief de bijeenkomst))
Locatie: Wijchen
Kosten: € 75,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en een broodmaaltijd.

Werk maken van het procesgericht volgen en begeleiden! (IB-ers)

Wanneer je bij kinderen langdurig een lage betrokkenheid en welbevinden waarneemt, spreken we in het procesgericht werken van 'zorg'.
De IB-er op een school waar procesgericht gewerkt wordt, ziet het als een uitdaging om  de leerkrachten te begeleiden en coachen bij het realiseren van een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden voor alle leerlingen. Dat vraagt om IB-vaardigheden die gericht zijn op de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.
In deze cursus is er aandacht voor het structureel in kaart brengen van welbevinden en betrokkenheid naast prestaties en competenties, screenen van betrokkenheid, gesprekken voeren met collega's, ouders en kinderen en het opstellen van plannen vanuit het theoretisch kader (KU Leuven, prof. Ferre Laevers) en natuurlijk de ervaringsreconstructie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een meerjarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school.
Natuurlijk krijgt ook het procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin hierin een plek. Mocht de school een ander volgsysteem gebruiken, dan is dat geen enkel probleem. We gaan op zoek naar een manier van volgen die recht doet aan het theoretisch kader/het werken met de procesvariabelen 'welbevinden en betrokkenheid'.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'het procegericht volgen van kinderen' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je hebt kennis genomen van het LVS Looqin PO
Je het zorgbeleid van jouw school onder de loep genomen.

Doelgroep: interne begeleiders en zorgcoördinatoren

Data: 19 september, 7 november en 28 november
Tijd: dinsdag/donderdag van 13.30 tot 17.00 uur (6 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomsten)
Locatie: Wijchen
Kosten: € 350,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en wat lekkers bij de koffie!

Werk maken van het volgen van kinderen

Wat als je als school uit gaat van de collectieve intuïtie van het team. In plaats van werken met vooropgezette leerlijnen en cito-toetsen, gaan we samen kijken naar de kern: het kind.
Deze bezoekdag gaan we werk maken van 'het volgen van kinderen' vanuit de procesgerichte insteek. We gaan met elkaar op zoek naar een bredere manier van kijken/beoordelen, een manier die niet enkel gericht is op prestaties, maar bovenal een manier die recht doet aan een kind en zijn proces.

Op BS De Bras in Den Haag wordt daar al dagelijks werk van gemaakt. Zij gebruiken o.a. het kindvolgsysteem Looqin en Bordfolio. In plaats van uit te gaan van een te smalle indicator gaan zij naar een werkwijze en een manier van volgen waarbij zij de brede ontwikkeling van kinderen observeren: naast prestaties kijken ze ook naar de competenties, het sociale leerklimaat, de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Dit vormt voor hen een betere balans tussen opbrengst- en procesindicatoren. Op deze manier krijgen zij het hele kind in beeld.

In de ochtend krijgt iedere bezoeker een rondleiding van een leerling van BS De Bras. Daarna volgt een plenaire bijdrage van een van de teamleden, zij zal het concept uiteenzetten en de daarbij passende manier van werken in Braswereld en Brasland. Dan is er nog kort tijd om zelf gericht te gaan kijken naar hetgeen je nog bezig houdt.
Na de lunch schetsen we theoretische kaders en is er ruimte voor uitwisseling, beschouwing en reflectie o.l.v. Ellen en Suze.

Doel:
Na het volgen van deze dag heb je zicht op een aantal mogelijkheden om kinderen in hun processen te volgen. Je hebt ervaringen uitgewisseld en kunt richting geven aan actie.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden.

Datum: 16 november
Tijd: van 9.30 uur tot 15.30 uur (2 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomst)
Kosten: € 75,-

Werk maken van een rijke leeromgeving!

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aanspreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw. Niet enkel in het basisonderwijs, ook in het voortgezet onderwijs.
op deze middag/avond krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op de leeromgeving die jij hebt gecreëerd.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden

Datum: 24 oktober
Tijd:  van 15.30 tot 19.30 uur (2 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomst)
Locatie: Wijchen
Kosten: € 75,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en een broodmaaltijd.

Werk maken van autonomie verlenen!

Tijdens deze middag verkennen en verdiepen we het begrip ‘autonomie’, één van de drie psychologische basisbehoeften (Deci&Ryan, 2000). Wat kunnen we ermee in ons werk en hoe geven we het vorm? Autonomie verlenen vraagt om vertrouwen en loslaten, in plaats van wantrouwen en vasthouden. Dat is een proces waar aan gewerkt moet worden. We maken in deze middag gebruik van een sterk theoretisch kader, maar voortdurend verbonden aan de praktijk, en die is weerbarstig. We doen suggesties en bieden een aantal handzame modellen die het gecontroleerd verlenen van autonomie mogelijk maken.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'leerkrachtststijl' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op jouw eigen stijl van omgaan en de plek die daardoor ontstaat voor de 3 psychologische basisbehoefte van het kind en jezelf.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden. (Deze middag kan vooral boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.)

Datum: 31 oktober
Tijd: van 15.30 tot 19.30 uur (2 uur studiebelasting, exclusief bijeenkomst)
Locatie: Wijchen
Kosten: € 75,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en een broodmaaltijd..

Werk maken van je leerkracht-/begeleidersstijl!

De stijl van omgang wordt als overkoepelende betrokkenheidsverhogende factor beschouwd, doordat leerkrachten/pedagogisch medewerkers een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als uniek persoon kunnen ontplooien. Een grondhouding vanuit de principes aanvaarding, echtheid en inleving maken interventies mogelijk die kinderen naar een hoger welbevinden en hogere betrokkenheid helpen. Dit vraagt het vermogen om zich ten volle te kunnen realiseren wat zich in een bepaalde situatie in de ervaringsstroom van de ander afspeelt. Je wordt meegenomen door de niveaus van empathie. Welke benadering heeft jouw voorkeur, waar kies je vaak voor en wat heeft dat voor impact op de kinderen in jouw groep? We werken vooral met eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties.  Er wordt verwezen naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken. Zo kan de zelfdeterminatietheorie helpend zijn om de intrinsieke motivatie en groeikracht van kinderen ruim baan te geven en Rogers geeft inzicht de verschillende niveaus van empathie. We werken vooral met eigen praktijkervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties.

Doel:
Na het volgen van dit traject weet je waar je de theoretische kaders rondom 'leerkrachtststijl' kunt vinden en heb je er kennis van genomen.
Je kan deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
Je reflecteert op jouw eigen stijl van omgaan en de plek die daardoor ontstaat voor de 3 psychologische basisbehoefte van het kind en jezelf.

Doelgroep:
Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden. (Deze middag kan vooral boeiend zijn voor degene die de verdieping zoeken op hetgeen ze nu al toepassen in het procesgerichtwerken met kinderen.)

Datum: 28 november
Tijd:van 15.30 tot 19.30 uur (2 uur studiebelasting, exclusief de bijeenkomst)
Locatie: Wijchen
Kosten: € 75,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en een broodmaaltijd..

Bezoekdagen

We bezoeken met een groep onderwijs- en opvoedingsgeïnteresseerden drie inspirerende plekken in Nederland. We bieden echter 4 plekken aan om te bezoeken, waaruit er 3 gekozen kunnen worden. Het zijn plekken waar op een niet alledaagse manier met kinderen geleefd, geleerd en gewerkt wordt. Scholen, kinderopvang of andere plekken waar veel te zien en te horen is en waar we hopen dat u met veel ideeën vandaan komt. Het bezoek bestaat uit twee delen: een rondleiding en inleiding door de gastheer/vrouw en een nagesprek onder leiding van Ellen, Suze of een medewerker van CEGO, waarmee we richting aan actie willen geven.  De nagesprekken vertrekken vanuit het theoretisch kader, gekoppeld aan de opgedane indrukken. Het procesgerichtwerken is altijd het uitgangspunt en de theorie van Laevers de legitimatie. We hebben de ruimte om de groep op te splitsen, zodat we mogelijkheden hebben om per doelgroep bij elkaar te zitten (Pabo-docenten, adviesbureaus, basisschool, KDV, etc).

Deze dagen zijn uitermate geschikt om elkaar te (ont)moeten, te delen, te sparren, te overwegen, kortom de alledaagse dingen uit ons werkveld/leefomgeving vanuit een ander perspectief te bekijken.

27 september zijn we te gast op KC de Hoven in Rosmalen. Het thema van die middag is co-teaching'.
16 november bezoeken we BS De Bras. Het thema van die middag is 'het volgen van kinderen en bordfolio'.
17 januari bezoeken we een unieke plek waar gewerkt wordt met kinderen van 0-12 waar opvang en onderwijs geïntegreerd is, het ultieme voorbeeld van een kindcentrum. We gaan die dag op bezoek bij IKC Mondomijn in Helmond.
23 mei (13.00 - 17.30 uur) vindt er in Assen een mini-symposium plaats met 'the best off' van het congres van afgelopen EGO-congres op 19 april.

We zullen ter zijner tijd de invulling van de dagen concreter maken, maar het beloven weer boeiende dagen te worden!

Data: 27 september, 16 november, 17 januari en 23 mei (keuze uit 3 dagen)
Tijd: van 9.30 uur tot 14.30
Kosten: € 350,- per Passe Partout voor 3 dagen, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.
Let op: het betreft een Passe Partout voor 3 dagen, is niet persoonsgebonden, geldig per instelling/school.

Werk maken van een IKC

17 januari bezoeken we een unieke plek waar gewerkt wordt met kinderen van 0-12 waar opvang en onderwijs geïntegreerd is, het ultieme voorbeeld van een kindcentrum. We gaan die dag op bezoek bij IKC Mondomijn in Helmond.

Mondomijn draagt vanuit visie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare excellente kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen is het aanbod breed en integraal en overstijgt het de doelen van onderwijs en kinderopvang. Zij werken intensief samen met partners vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’.

De professionals in het kindcentrum werken vanuit kracht, vanuit samenwerking en vanuit een gedeelde pedagogische visie.

We zien dit als een prachtige plek om met een groep onderwijs- en opvoedingsgeïnteresseerden te gaan bezoeken. Een plek waar op een niet alledaagse manier met kinderen geleefd, geleerd en gewerkt wordt, we hopen dat u er met veel ideeën vandaan komt.
Het bezoek bestaat uit twee delen: een rondleiding en inleiding door de gastheer/vrouw en een nagesprek onder leiding van Ellen of Ellen waarmee we richting aan actie willen geven. De nagesprekken vertrekken vanuit het theoretisch kader, gekoppeld aan de opgedane indrukken. Het procesgerichtwerken is altijd het uitgangspunt en de theorie van Laevers de legitimatie.

Deze dag is uitermate geschikt om elkaar te (ont)moeten, te delen, te sparren, te overwegen, kortom de alledaagse dingen uit ons werkveld/leefomgeving vanuit een ander perspectief te bekijken.

Data: 17 januari
Tijd: van 9.30 uur tot 14.30
Kosten: € 100,- inclusief koffie/thee en lunch.

 

 

Voor al onze trajecten wordt de accreditatie voor het lerarenregister momenteel aangevraagd. De trajecten vinden plaats in de eerste helft van het schooljaar 2017-2018 en vangen aan bij minimaal zes deelnemers. Wanneer je jezelf inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

inschrijven open-traject